SlovenskýEnglish

Oznam - zápis do školy

 01.04.2022

OZNAM

Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

Zápis sa uskutoční v termíne od 06. apríla do 30. apríla 2022 elektronickou formou,bez účasti detí.

 • V tomto termíne je potrebné do školy doručiť nasledovné doklady:

 • poštou  - vytlačené a podpísané tlačivá
 • elektronicky - vytlačené , podpísané a oskenované  tlačivá

Povinné doklady:

 • prihlášku do 1. ročníka  - protokol
 • fotokópia rodného listu dieťaťa
 • fotokópia občianskeho preukazu rodičov
 • fotokópia preukazu poistenca – dieťaťa
 • prihlášku na voliteľný predmet (náboženstvo / etika)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov – žiak , rodič

Doklady poskytnuté škole podľa záujmu rodičov:

 • prihlášku do ŠKD
 • žiadosť rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky
 • žiadosť rodiča o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky
 • prihláška na školské stravovanie
 • prihlášku na rusínsky jazyk

Prosíme, o využívanie možnosti elektronickej pošty.

Adresa školy : zsduch@gmail.com 

Všeobecné informácie k zápisu

Vážení rodičia, ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2022  šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

ULICE patriace do obvodu školy:

Dukelských hrdinov, Mierová, Václavského, Duchnovičova, Pod Úbočou, Kpt. Nálepku, SNP, m.č. Vydraň,  m.č. Borov

Spoločný školský odvod pre žiakov so susedných obcí:

Čabalovce, Habura, Kalinov, Sukov, Ňagov, Volica, Čertižné, Palota

Zapisujeme aj deti z iných obvodov na základe rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa.

Čo škola ponúka?

 • kvalifikovaný a obetavý personál
 • 2 asistenti učiteľa
 • Anglický jazyk a Informatika od 3.ročníka
 • nemecký a ruský jazyk
 • rusínsky jazyk
 • Školský klub detí
 • bohatá krúžková činnosť
 • školská knižnica
 • zabezpečená dištančná forma výučby
 • pekne upravené triedy s didaktickou technikou
 • vybavené učebne informatiky
 • jazyková učebňa
 • multimediálna učebňa
 • odborné učebne – fyziky, biológie, chémie, techniky, hudobnej výchovy
 • plne vybavené športoviská ( 2 telocvične, multifunkčné ihrisko, veľký školský areál)
 • moderná školská jedáleň s chutnou stravou,
 • rozvíjanie talentu žiakov v  kultúrnej a športovej oblasti
 • moderný výukový softvér
 • školský informačný systém
 • moderná webstránka
 • európske a domáce projekty
 • športové a vedomostné súťaže a olympiády
 • Školská športová liga
 • škola v prírode, školské výlety, lyžiarsky výcvik
 • domáce a zahraničné exkurzie
 • karneval
 • Deň zdravej výživy
 • tvorivé dielne v ŠKD
 • tradície a folklór
 • kultúrne podujatia, výchovné koncerty, výstavy
 • besedy, protidrogová prevencia, prevencia kriminality, environmentálne aktivity
 • zbierky
 • a mnoho ďalších aktivít…

 RNDr. Štefanko Ivan

      riaditeľ školy