SlovenskýEnglish

Terénna sociálna práca

terenna-socialna-praca

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka. Cieľom terénnej sociálnej práce je zvyšovať úroveň kvality ľudského života a pomáhať naplňovať základné ľudské potreby všetkých ľudí, zvýšenú pozornosť venovať ľuďom zraniteľným, utláčaným a žijúcim v chudobe. Je prioritne zameraná na priamu prácu s človekom v nadväznosti na jeho primárne prostredie, akým je rodina, resp. iné blízke sociálne väzby. Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl. Pri výkone terénnej sociálnej práce pracovník spolupracuje s ďalšími aktérmi pôsobiacimi v prostredí jednotlivca. Terénna sociálna práca je chápaná ako dlhodobá a systematická odborná činnosť, ktorá svoje ciele dosahuje v spolupráci a s podporou ďalších inštitúcií a organizácií.

 

Terénna sociálna práca je určená obyvateľom sociálne vylúčených komunít, marginalizovaným skupinám a osobám rôzneho veku ohrozeným sociálnym vylúčením, skupinám a osobám žijúcim v podmienkach sociálneho vylúčenia (napr. ľudia bez domova), a iným špecifickým skupinám obyvateľov.

Pracovníci tejto služby sú k dispozícií aj pre úplne najbežnejšie veci, pri ktorých klient potrebuje pomoc.

V obci pracuje 1 terénny sociálny pracovník a 1 terénny pracovník.

Kontaktné údaje na zamestnancov terénnej sociálnej služby:

T.č.: +421908150559
e-mail: nptsp.palota@gmail.com
Sídlo TSP:  Obecný úrad, Palota 45